101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_01
101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_02

101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_03

101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_04

101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_05

101201_MSABLOG_FROM30K_PDX-EWR-MDT_06

The lonesome crowded west at 30k.