100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_01
100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_02

100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_03

100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_04

100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_05

100803_MSABLOG_ONEONTAGORGE_06

An evening hike through Oneonta Gorge.